นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด และผู้ก่อตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2561

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด และผู้ก่อตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2561

 

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด และผู้ก่อตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย วิถีพุทธ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดโดยชมรมวิทยุท้องถิ่นไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

Related posts