สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดประชุม จับคู่ผู้รับชื้อ โครงการปลูกข้าวโพด

สหกรณ์จังหวัดสกลนคร จัดประชุม จับคู่ผู้รับชื้อ โครงการปลูกข้าวโพด

 


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้จัดปะชุม ประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการจับคู่ผู้รับซื้อและเตรียมความพร้อมในการจัดการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมี นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม และนายสุระศักดิ์ บุญชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครอีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกัน 5หน่วยงาน (5 เสือ) ได้แก่

 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สกลนคร สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ และภาคเอกชน โดยจังหวัดสกลนคร ได้เปิดจุดรวบรวมและรับซื้อผลผลิต 5 จุด 5 อำเภอ มีบริษัทคู่ค้าเข้ามาร่วมจับคู่ได้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด บริษัทแปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ โดยรับซื้อเป็นฝัก มีการประกันราคาขั้นต่ำ และเข้ามาดูแล แนะนำเกษตรกรในการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ส่วนการจำหน่ายปัจจัยการผลิตจะจำหน่ายผ่าน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สกลนคร จำกัด โดยเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. ซึ่งจะดำเนินการปลูกภายใน 15 ธ.ค. 61 นี้

////ทีม ข่าว นสพ คน นคร สกล

Related posts