“มหาวิทยาสัยเทคโนโลโยสุรนารี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครราชสีมา

“มหาวิทยาสัยเทคโนโลโยสุรนารี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครราชสีมา

 

“มหาวิทยาสัยเทคโนโลโยสุรนารี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครราชสีมา โดยในปีที่ผ่านมา 2561 ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการ 3 กิจกรรม และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และในปี 2562 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทย ในที่สุด”

Related posts